Regulament

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ – AN ŞCOLAR 2011-2012

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU” BÂRLAD

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII

CAPITOLUL III – CONDUCEREA LTME

CAPITOLUL IV – ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL LICEULUI

CAPITOLUL V – PĂRINŢI

CAPITOLUL VI – PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

CAPITOLUL VII – ELEVII

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Prevederile prezentului Regulament de ordine interioară se aplică personalului didactic de predare, elevilor, personalului didactic auxiliar, din administraţie/nedidactic şi pază, încadrat la Liceul Teoretic Mihai Eminescu, părinţilor şi tutorilor legali.

Art. 2. Regulamentul de ordine interioară conţine prevederi conforme cu Constituţia României, cu Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1- 2011, cu Statutul personalului didactic, cu actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi deciziile I.Ş.J. Vaslui, cu normele cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 3. Personalul încadrat la Liceul Teoretic Mihai Eminescu şi elevii au dreptul să facă parte din societăţi profesionale, ştiinţifice şi din organizaţii culturale, naţionale şi internaţionale ale căror preocupări sunt legate de dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi artei, desfăşurând activităţi în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4. Forma de învăţământ – cursuri de zi.

Art. 5. În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, activităţile de propagandă politică şi prozelitism religios şi orice altă formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi nedidactic.

Art. 6. În situaţii obiective, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:

– la nivelul unităţii de învăţământ;

– la cererea directorului, după consultarea sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general.

Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizie a directorului unităţii de învăţământ.

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII

 

Art. 7. Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bârlad funcţionează cu clase aparţinând ciclului inferior şi superior al liceului, cu specializările: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale,servicii.

Art. 8. Activitatea şcolară se desfăşoară în patru corpuri de clădire (A,B,C şi G). Orele de curs se desfăşoară într-un singur schimb, între orele 700-1500 cu pauze de 10 minute şi o pauză mare de 20 minute la ora 1050.

Art. 9. Programul personalului didactic-auxiliar (cu excepţia pedagogilor), a personalului administrativ şi de serviciu se desfăşoară între orele 730-1530 .

Art. 10. Activităţile extracurriculare şi activităţile cu părinţii se vor organiza după orele 14,00 sau în zilele de sâmbătă şi duminică.

Art. 11. Activitatea din internat se desfăşoară după regulamentul propriu care este anexă la prezentul regulament.

Art. 12.

a) Accesul în școală a profesorilor si a personalului scolii se face numai pe porțile principale.

b)Accesul elevilor în şcoală se face numai pe poarta principală in baza carnetului de elev. Accesul în clădirea şcolii se face numai pe uşile din corpurile B, C şi G.

Art.13. Accesul persoanelor straine în şcoală se face numai pe poarta principală, dupa legitimarea si inregistrarea acestora in registrul de paza. Pentru siguranta si prevenirea actelor de violenta in scoala s-a introdus un sistem de supraveghere prin camere de luat vederi.

Art. 14. Serviciul pe şcoală se face de către profesori şi elevi, conform graficului.

Art. 15. Hotărârile Consiliului de Administraţie si ale Consiliului Profesoral sunt obligatorii pentru toţi elevii şi salariaţii liceului.

Art. 16. Activitatea metodică şi de perfecţionare se desfăşoară în cadrul comisiilor metodice de la nivelul fiecărei discipline din planul de învăţământ.

Art. 17. Cu acordul conducerii şcolii, se pot organiza sâmbăta şi duminica activi-tăţi extracurriculare cu elevii, lectorate cu părinţii.

Art. 18. Condicile de prezenţă a personalului didactic şi nedidactic se păstrează la secretariatul LTME şi se semnează de către fiecare angajat la începerea şi la terminarea programului.

Art. 19. Concediile de odihnă se vor aproba de către conducerea LTME pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi de către administrator pentru personalul nedidactic.

Art. 20. – Compartimentele: secretariat, contabilitate, bibliotecă, administrativ vor întocmi Planuri de muncă anuale şi semestriale, care se vor analiza şi aproba în Consiliul de administraţie.

Art. 21. – Activitatea personalului nedidactic se va organiza pe baza fişei postului pentru fiecare angajat, conform legislaţiei în vigoare, privind angajarea personalului din învăţământ.

 

CAPITOLUL III – CONDUCEREA LICEULUI TEORETIC „MIHAI EMINESCU”

 

Conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. La nivelul unităţii de învăţământ, se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 22. – Consiliul de administraţie al LTME Bârlad este format, potrivit

legii, din 13 membri, între care:

a) directorul unităţii de învăţământ;

b) director adjunct;

c) 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;

d) 3 reprezentanţi ai consiliului local;

e) un reprezentant al primarului;

f) 3 reprezentanţi ai comitetului reprezentativ al părinţilor;

Preşedintele consiliului de administraţie al LTME este directorul unităţii de învăţământ, ajutat de un secretar. Ședințele consiliului de administrație au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator, liderul sindical din unitatea de învăţământ precum şi preşedintele consiliului de elevi tot cu rol de observator.

Art. 23. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

a) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ preuniversitar; aprobă planul managerial al directorului unității de învățământ preuniversitar;

b) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare;

c) avizează proiectul planului de școlarizare;

d) aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;

e) organizează concursul de ocupare a funcției de director și de director adjunct și emite decizia de numire pentru director și pentru directorul adjunct;

f) aprobă transferurile școlare ale elevilor, în conformitate cu prezentul regulament;

g) stabilește taxele de școlarizare pentru învățământul particular preuniversitar și pentru cel postliceal de stat, nefinanțat de la buget, potrivit prevederilor legii;

h) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

i) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ preuniversitar;

j) adoptă proiectul de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ preuniversitar;

k) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral, în comisia paritară și în consiliul elevilor;

l) aprobă fișa de identitate a unității de învățământ preuniversitar; stabilește poziția școlii în relații cu terți;

m) numește comisiile de cercetare disciplinară;

n) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;

o) aprobă orarul instituției de învățământ;

p) aprobă programul de pregătire și evaluare pentru formațiunile de studiu cu frecvență redusă ;

q) aprobă graficul de desfășurare a instruirii practice;

r) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

s) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ preuniversitar;

t) aprobă curriculumul la decizia școlii la propunerea consiliului profesoral;

u) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar precum și schema de personal nedidactic;

v) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor anuale, a primelor lunare; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învățământ preuniversitar;

w) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale; aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral; acordă titlul de ―profesorul anului, pe unitatea de învățământ preuniversitar, personalului cu rezultate deosebite la catedră, la propunerea consiliului profesoral;

x) sancționează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

y) își asumă răspunderea public;

z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

B. DIRECTOR

Art. 24. Directorul este preşedintele Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral (în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale) şi coordonează proiectul de dezvoltare al unităţii şcolare, stabilind politica educaţională a şcolii. El reprezintă juridic, financiar contabil unitatea şcolară în parteneriat cu alte părţi. Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ,credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.

Art. 25. ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI:

(a) organizează activitatea educațională;

(b) este reprezentantul legal al unității de învățământ preuniversitar și realizează conducerea executivă a acestuia;

(c) organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;

(d) asigură managementul strategic al unității de învățământ preuniversitar în colaborare cu autoritățile locale;

(e) asigură managementul operațional al unității de învățământ preuniversitar;

(f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ preuniversitar cu cele la nivel național și local;

(g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ preuniversitar; asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

(h) este ordonatorul de credite al unității de învățământ preuniversitar; propune spre aprobare în consiliul de administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară; se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

(i) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ preuniversitar;

(j) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul consultativ al consiliului profesoral și al Comitetului local de dezvoltarea parteneriatului social pentru formarea profesională, pentru învățământul profesional și tehnic, aprobat de consiliul de administraţie;

(k) coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar județean datele statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația; pentru statistici privind etnia elevilor, conlucrează cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul școlar, cu liderii formațiunilor etnice locale;

(l) numeşte profesorii diriginţi la clase şi consilierul educativ cu aprobarea consiliului de administrație;

(m) numește Comisia de recunoaștere și transfer a rezultatelor învățării, în unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în învățământul terțiar nonuniversitar.

(n) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului de administrație și semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă; asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

(o) stabilește componența catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul consiliului de administraţie;

(p) coordonează comisia de întocmire a orarului şi propune spre aprobare consiliului de administraţie, orarul unităţii de învăţământ;

(q) elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare consiliului de administraţie; coordonează elaborarea ofertei educaționale a școlii și o propune spre aprobare consiliului de administrație;

(r) asigură, prin responsabilii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ preuniversitar. Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar; îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii;

(s) numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct;

(t) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;

(u) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune spre aprobarea consiliului de administrație regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ preuniversitar.

(v) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ preuniversitar; asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare; răspunde de introducerea datelor în B.D.N.E;

(w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

(x) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ preuniversitar, de către persoane din afara unităţii și accesul mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ preuniversitar;

(y) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității. Raportul este avizat de consiliul de administrație, este prezentat în fața comitetului de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean.

Directorul răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ; aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi.

C. DIRECTOR ADJUNCT

Art. 26. Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.

Directorul adjunct este președintele Comisiei de Control Managerial Intern.

În LTME, directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte, a consilierului educativ precum şi a responsabilului comisiei diriginţilor din liceu.

 

CAPITOLUL IV – ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL LICEULUI

 

A. CONSILIUL PROFESORAL

Art. 27. Consiliul profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază din liceu. Este prezidat de către director şi se întruneşte:

– lunar;

– ori de cite ori este nevoie la propunerea directorului;

– ori de cite ori este nevoie la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic Consiliul profesoral.

Întrunirea consiliului profesoral se anunţă cu cel puţin 24 ore înainte, pe bază de convocator.

Participarea la şedințele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

Ședințele consiliului profesoral al unității de învățământ preuniversitar se constituie legal în prezența a două treimi din numărul total al membrilor.

Hotărârile se iau prin vot secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al acestora și sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unității de învățământ preuniversitar.

Directorul unităţii de învățământ preuniversitar numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale ședinţelor consiliului profesoral.

La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului școlar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special

de procese verbale (un dosar cu anexe ale proceselor verbale).

Art. 28. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI PROFESORAL: (a) gestionează și asigură calitatea actului didactic; (b) propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; (c) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar; (d) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale consiliului de administrație; (e) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a şcolii; (f) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora; (g) aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ preuniversitar; (h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor de învățământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe; (i) stabilește codul de etică profesională și monitorizează aplicarea acestuia; propune consiliului de administrație inițierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanțe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; (j) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri; (k) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar, conform reglementărilor în vigoare; (l) validează notele la purtare mai mici de 7; (m) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs; (n) avizează proiectul planului de şcolarizare; (o) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ preuniversitar, în baza cărora se stabilește calificativul anual; (p) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică şi de predare, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; (q) propune consiliului de administrație programele de formare și dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice; (r) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de ―profesorul anului‖ personalului cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ preuniversitar; (s) acordă recomandările pentru concursul de obținere a gradațiilor de merit ; (t) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; (u) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a inspectoratelui şcolar județean sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite Inspectoratului Şcolar Județenean Vaslui propuneri de modificare sau de completare;

(v) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; (w) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calităţii ; (x) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

B. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Art. 29. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului propriu, anexă la prezentul regulament.

Art. 42. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de director sau de un coordonator desemnat de acesta.

(2) Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanţi ai corpului profesoral

b) reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor

c) reprezentanţi ai consiliului local.

(3) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţămantului din unitatea şcolară.

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

(4) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a M.E.C.T.S. se va baza pe raportul de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.

C. CATEDRELE – COMISIILE METODICE

Art. 30. – Comisiile metodice, în LTME sunt alcătuite pe discipline de studiu.

ATRIBUŢIILE CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE

a) elaborează programele de curriculum la decizia şcolii şi îl propune spre dezbatere consiliului profesoral.

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;

e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

g) planifică și organizează pregătirea practică a elevilor;

h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;

i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

j) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;

k) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice;

l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii.

D. CONSILIUL CLASEI

Art. 31. – Consiliul clasei funcţionează în LTME în cadrul fiecărei clase şi şi este constituit din totalitatea personalului didactic de predare care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră și reprezentanți ai elevilor și reprezentanți ai părinților cu statut de observatori. Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte al clasei respective.

Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale ale consiliului clasei. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având următoarele obiective:

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi așteptările părinţilor;

b) evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;

c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare şi aplicarea acestora;

d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.

Art. 32. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CLASEI

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00.

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

f) propune profesorului diriginte, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate. Condiţia de încheiere a situaţiei este ca, după revenirea la şcoală, elevii respectivi să participe, regulat, la cursuri pentru a fi evaluați. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral. (1) Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(2) Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.

(3) La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ.

Alte comisii din unităţile de învăţământ Art. 33. La nivelul LTME se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare, menționate în anexa 2 a prezentului regulament.

CAPITOLUL V

PĂRINŢI

Art. 34. Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de

învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.

Art. 35. Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa. Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri. Preşedintele comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.

Art. 36. ATRIBUŢIILE COMITETULUI DE PĂRINŢI

a) ajută diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.

Art. 37. Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele clasei.

Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.

Contribuţia prevăzută la aliniatul anterior nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.

Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice. Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui sau a directorului, însuşite de către comitet.

Art. 38. Consiliul reprezentativ al părinţilor

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare vocaţională;

b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;

d) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;

e) se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea culturii organizaţionale din LTME;

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;

g) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;

j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.

Art. 39. Comitetele de părinţi ale claselor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 40. Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţie se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor. Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL VI

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art. 41.

a) La nivelul LTME funcţionează personal didactic de predare cu pregătire de specialitate, metodică şi pedagogică, cu calităţi morale, apt din punct de vedere psiho-comportamental, medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii. În unitate îşi desfăşoară activitatea şi personal didactic auxiliar.

b) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic manifestă respect faţă de elevi, colegi şi părinţi. Personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic nu îi este permis să facă din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a elevilor, colegilor sau părinţilor obiect de jignire sau insultă.

c) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic este interesat de formarea sa continuă.

d) Personalul didactic trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

e) Personalul didactic este obligat să prezinte la începutul anului şcolar analizele

medicale solicitate;

f) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

g) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.

Personalul didactic de predare are drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 42. ATRIBUŢIILE CADRELOR DIDACTICE

a) Realizarea orelor de predare-învăţare la clasă, cu respectarea orarului de lucru al Liceului Teoretic ―Mihai Eminescu‖ Bârlad.

b) Preocupări pentru îmbunătăţirea şi actualizarea/modernizarea bazei materiale şi utilizarea ei.

c) Organizează şi asigură activităţile educative cu elevii, atât cele din programul şcolar, cât şi cele extracurriculare. Atrage consiliul clasei, părinţii elevilor din colectivul ce-l conduce la rezolvarea problemelor educative, de formare civică şi orientare vocaţională, precum şi la rezolvarea unor probleme financiare ale clasei sau şcolii.

d) Asistă tinerii cu probleme şi îi recomandă cabinetului de consiliere psihopedagogică din cadrul LTME.

e) Pregătirea lucrărilor practice (experimente, demonstraţii, lucrări de laborator – informatică, fizică, chimie, biologie).

f) Evaluarea nivelului de pregătire al elevilor în raport de numărul de ore prevăzut în planul de învăţământ; încheierea situaţiei şcolare a elevilor; susţinerea examenului de corigenţe şi diferenţe; pregătirea specială a elevilor cu dificultăţi de învăţare; pregătirea pentru examenul de bacalaureat, concursuri, olimpiade şcolare.

g) Participă la activităţile catedrei metodice, ale consiliului clasei şi ale consiliului profesoral al LTME.

h) Face parte din comisiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor.

i) Participă obligatoriu la şedinţele de catedră, consiliului profesoral şi ale consiliului de administraţie, când este solicitat.

j) Efectuarea tuturor atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin când este de serviciu în unitatea de învăţământ.

k) Participă la activitatea comisiilor şi colectivelor pe domenii şi probleme din care face parte prin atribuţiile prevăzute în fişa de atribuţii sau la care este convocat de directorul LTME.

l) Instruieşte şi urmăreşte respectarea de către elevi a normelor de protecţia muncii, PSI şi circulaţie specifice instituţiei;

m) Nu lasă fără supraveghere elevii în laboratoare, alte spaţii din şcoală sau la activităţile ce le organizează cu aceştia în afara şcolii;

n) În cazurile de forţă majoră, când au nevoie de învoire, solicită conducerii şcolii aprobarea şi propune un înlocuitor pentru orele de clasă (de preferinţă de aceeaşi specialitate);

o) Completează documentele şcolare şi răspunde de corectitudinea acestora – cataloage, corigenţe, diferenţe şi alte examene;

p) Comunică în scris părinţilor, în calitate de diriginte, situaţiile deosebite din viaţa şcolară a elevilor premiaţi, sancţionaţi disciplinar, corigenţi, repetenţi sau exmatriculaţi.

Art. 43. ATRIBUŢIILE CONSILIERULUI ŞCOLAR

Iniţiază şi desfãşoară activităţi de asistenţă psihopedagogică în unitatea şcolară în probleme de :

a) cunoaştere / autocunoaştere a elevilor ;

b) dezvoltare personală a elevului ;

c) -adaptarea elevilor la cerinţele şcolare şi a activităţilor din şcoală la particularităţile elevilor;

d) Efectuează la cerere, examinări psihologice ale elevilor din liceu;

e) Iniţiază şi realizează programa de orientare şi consiliere profesională pentru elevii din liceu;

f) Sprijină cadrele didactice în perfecţionarea psihopedagogică;

g) Acordă consultaţii şi consiliază părinţii în probleme de relaţionare cu copilul;

h) Participă la programele şi activitatea CJAP/CJRAE ;

Art. 44. ATRIBUŢIILE BIBLIOTECARULUI

a) Organizează activitatea bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia, potrivit normelor legale, în cadrul orarului stabilit de conducerea LTME.

b) Organizează colecţiile bibliotecii, potrivit normelor biblioteconomice.

c) Se îngrijeşte de completarea judicioasă a colecţiilor de publicaţii, ţinând seama de cerinţele cărora trebuie să le răspundă biblioteca şcolară.

d) Asigură păstrarea şi securitatea fondurilor de publicaţii, cu respectarea condiţiilor de răspundere gestionară, prevăzute de legislaţia în vigoare.

e) Verifică periodic fondurile de publicaţii ale bibliotecii şi ia măsuri de recondiţionare şi legare a cărţilor sau, după caz, propune casarea publicaţiilor, a aparatelor şi echipamentelor perimate din punct de vedere fizic sau ştiinţific.

f) Ţine la zi documentele de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţilor de bibliotecă; asigură instrumentele de informare necesare orientării rapide în colecţiile bibliotecii.

g) Elaborează programul activităţii, raportul de activitate anuală şi situaţiile statistice ale bibliotecii.

h) Răspunde operativ şi eficient cerinţelor de lectură şi de informare documentară ale cititorilor; pune la dispoziţia acestora în sala de lectură a bibliotecii, publicaţiile solicitate, asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu şi urmăreşte restituirea la timp a publicaţiilor împrumutate.

i) Desfăşoară, autonom sau în colaborare cu cadrele didactice din LTME, activitatea de popularizare a colecţiilor bibliotecii, punând la dispoziţia cititorilor liste de titluri ale publicaţiilor recent intrate în bibliotecă, bibliografii şi organizează vitrine, standuri de noutăţi, expoziţii şi prezentări de cărţi, precum şi reuniuni, seri literare.

j) Întreprinde, în colaborare cu colectivul de sprijin al bibliotecii, acţiuni de iniţiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice.

k) Îi deprinde pe elevi cu folosirea cataloagelor, consultarea lucrărilor de referinţă, selectarea publicaţiilor necesare pentru lucrări scrise, activităţi în cercurile şcolare, examene, concursuri, olimpiade.

l) Orientează lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit procesului de învăţământ şi ţinând seama de particularităţile psihopedagogice şi de vârstă, de pregătirea, de aspiraţiile şi de interesele individuale ale elevilor, organizează lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane.

m) Organizează prezentări de manuale opţionale.

n) Îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate organizate de forurile titulare precum şi prin schimburi de experienţă şi studiu individual.

Art. 45. ATRIBUŢIILE LABORANTULUI

a) Pregăteşte materialul didactic demonstrativ, aparatura audio-vizuală pentru lecţii şi lucrări de laborator, potrivit indicaţiilor profesorului de specialitate din LTME.

b) Sub îndrumarea profesorilor, asistă elevii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cercuri, în pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

c) Participă la efectuarea experienţelor şi lucrărilor de laborator în timpul lecţiilor, atunci când profesorul apreciază că aceasta este necesar.

d) Se preocupă de înzestrarea laboratorului cu material didactic (aparate, planşe, substanţe etc.).

e) Verifică permanent starea de funcţionare a aparatelor din dotare şi asigură utilizarea în bune condiţii a acestora.

f) Răspunde de inventarul laboratorului şi ţine evidenţa substanţelor şi materialelor consumate.

g) Urmăreşte depozitarea corectă a materialelor inflamabile, explozive, a substanţelor chimice în laboratoare (chimie, biologie, fizică).

h) Asigură respectarea regulilor de protecţia muncii în laborator, paza contra incendiilor.

i) Sprijină elevii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi în situaţii speciale înlocuieşte personalul didactic absent.

j) Laborantul este direct subordonat directorului LTME.

Art. 46. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI SECRETARIAT

a) Efectuează înscrierea elevilor claselor IX-XII; verifică actele şi completează registrul de evidenţă a acestora, registrele matricole cu situaţia şcolară la sfârşit de an; verifică modul în care sunt completate cataloagele;

b) Întocmeşte situaţii statistice privind începerea anului şcolar, încheierea semestrelor, încheierea anului şcolar şi organizează examenul de bacalaureat – clasa a XII-a;

c) Completează actele de studii – foi matricole, certificatele de absolvire şi diplomele de bacalaureat ale elevilor;

d) Păstrează dosarele cu actele elevilor, urmăreşte mişcarea elevilor veniţi şi a elevilor plecaţi;

e) Întocmeşte statele de plată ale salariaţilor, alte drepturi băneşti, pe baza dispoziţiilor de angajare şi salarizare; completează registrul REVISAL pentru fiecare salariat al LTME; întocmeşte şi depune dosarele de pensii pentru personalul în drept;

f) Întocmeşte statele pentru acordarea burselor şcolare;

g) Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (decrete, hotărâri, ordine, instrucţiuni);

h) Asigură redactarea întregii corespondenţe, evidenţa şi expedierea ei, repartizarea pe diferite compartimente;

i) Completează cu datele necesare condica de prezenţă a personalului didactic;

j) Întocmeşte formele de angajare, transferare, eliberare, promovare, salarizare şi sancţionare pentru întregul personal ce se angajează de directorul LTME;

k) Răspunde de arhiva liceului;

l) Serviciul secretariat este direct subordonat conducerii LTME.

Art. 47. ATRIBUŢIILE CONTABILULUI ŞEF

a) Contabilul şef este subordonat ierarhic directorului LTME, iar din punct de vedere funcţional, conducătorului compartimentului financiar-contabil din Inspectoratul Şcolar JudeţeanVaslui;

b) Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii centrului financiar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

c) Angajează, unitatea bugetară, alături de director, în orice acţiune patrimonială;

d) Reprezintă unitatea bugetară, alături de director, în relaţiile cu agenţii economici, în cazul încheierii de contracte economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) Organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale;

f) Întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare, la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;

g) Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;

h) Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;

i) Întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor;

j) Organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruirea personalului în vederea efectuării corecte a operaţiunilor de inventariere în toate şcolile arondate;

k) Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale;

l) Constituie contracte de garanţie pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor materiale;

m) Întocmeşte şi execută planul de muncă şi salarii al unităţii, în conformitate cu statul de funcţii al centrului financiar;

n) Urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

o) Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială disciplinară şi administrativă a salariaţilor;

p) Întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetar;

q) Verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, statele de plată ale burselor, listele de avans chenzinal;

r) Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele competenţei stabilite de lege;

s) Verifică documentele privind închirierea spaţiilor;

t) Fundamentează necesarul de credite, având în vedere necesităţile şcolilor subordonate;

u) Repartizează, pe baza referatelor de necesitate, materialele de întreţinere;

v) Întocmeşte referat şi-l supune spre aprobare directorului, privind componenţa comisiilor de recepţie atât pentru materiale cât şi pentru bunuri intrate în unitate, prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii;

w) Întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri;

x) Clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe de verificare.

Art. 48. ATRIBUŢIILE INFORMATICIANULUI

a) Asigură asistenţa de specialitate în buna utilizare şi funcţionare a calculatoarelor, instrumentelor, aparatelor în cabinetele de informatică, laboratoare;

b) Asistă elevii şi cadrele didactice în scopul documentării de pe INTERNET, în diverse domenii;

c) Asigură service-ul pentru birouri (director, secretariat, contabilitate) şi laboratoare;

d) Face propuneri pentru transferarea fondurilor fixe disponibile către alte unităţi de învăţământ;

e) Întocmeşte documentaţia şi face propuneri în conformitate cu prevederile legale, pentru scoatere din funcţie a fondurilor fixe uzate din dotarea laboratoarelor şi cabinetelor şi de clasare a obiectelor de inventar.

f) Informaticianul este subordonat direct conducerii LTME.

Art. 49. ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI

a) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea LTME şi rezolvă problemele sectorului administrativ – gospodăresc;

b) Se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea claselor, laboratoarelor, sălilor de sport cu mobilier, aparatură şi materialele necesare;

c) Răspunde de gestionarea întregii baze materiale a colegiului, conform fişei postului şi repartizează materialele pe subgestiuni;

d) Urmăreşte respectarea contractelor încheiate de şcoală şi reprezintă instituţia

e) în probleme administrative şi gospodăreşti, la însărcinarea directorului unităţii;

f) Administrează corpurile A, B, C, D, G, internat, cantină şi asigură buna funcţionare, curăţenia, încălzitul şi iluminatul acestora;

g) Ia măsuri pentru efectuarea reparaţiei corpurilor LTMEşi a mobilierului deteriorat;

h) Asigură paza şi securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, răspunde de protecţia muncii în sectorul administrativ;

i) Face parte din comisia de inventariere şi casare a bunurilor;

j) Repartizează sarcini personalului de serviciu, în funcţie de spaţiu, de cerinţele şcolii şi de obligaţiile legate de muncă;

k) Îndeplineşte calitatea de gestionar de bunuri materiale şi urmăreşte recuperarea pagubelor produse de elevi;

l) Predă, dirigintelui, la începutul anului şcolar, pe bază de proces-verbal, inventarul clasei şi îl preia la sfârşitul fiecărui semestru;

m) Solicită de la personalul din subordine rapoarte asupra problemelor ivite în timpul serviciului acestora şi întocmeşte note de lucru cu timp de execuţie pentru personalul de întreţinere.

Art. 50. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢENIE

a) asigură curăţenia localurilor şcolii şi a spaţiilor verzi aparţinând liceului;

b) îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar pe care le are în păstrare;

c) îndeplineşte funcţia de curier sau paznic precum şi orice alte însărcinări primite din partea directorului liceului sau administratorului;

d) în perioada vacanţelor realizează împreună cu muncitorii de întreţinere lucrări de igienizare şi reparaţii în vederea deschiderii în bune condiţii a anului şcolar sau a semestrelor şcolare.

Muncitorul calificat de întreţinere

a) îngrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor de încălzire, electrice şi sanitare;

b) execută reparaţiile curente şi lucrările de întreţinere ale acestora;

c) se îngrijeşte de întreţinerea bazei sportive şi a parcului liceului.

Personalul de la cantina şcolară

– îndeplineşte sarcinile legate de păstrarea alimentelor, pregătirea şi servirea meselor elevilor, păstrarea veselei şi îngrijirea cantinei.

Personalul de cămin

– are sarcini legate de îngrijirea, repararea, întreţinerea şi spălarea cazarmamentului liceului şi echipamentului elevilor.

Paznicul (Portarul)

– îndeplinesc sarcinile ce le revin conform fisei postului, potrivit normelor legale în vigoare, pentru asigurarea pazei şi securităţii instituţiilor de învăţământ.

Art. 51. ATRIBUŢIILE PEDAGOGULUI

a) Participă alături de personalul didactic din şcoală la formarea unui colectiv unitar de elevi;

b) Îndrumă şi ajută elevii din internat la pregătirea lecţiilor, se îngrijeşte de participarea regulată a elevilor la lecţii şi la toate celelalte activităţi programate de şcoală;

c) Asigură îndeplinirea zilnică de către elevi a programelor de activitate stabilite în şcoală, internat şi cantină;

d) Se ocupă de organizarea timpului liber al elevilor interni, lectura particulară, vizionarea spectacolelor, vizitarea expoziţiilor şi muzeelor, audiţii, şezători literare, serbări, participă la activităţi sportive, cultural-artistice;

e) Contribuie în toate împrejurările la formarea deprinderilor de ordine şi curăţenie la elevi;

f) Îndrumă pe elevi să respecte regulile igienico-sanitare în şcoală, intenat şi cantină;

g) Informează directorul şcolii, diriginţii şi părinţii asupra activităţii şi comportării elevilor;

h) Participă la şedinţele Consiliului Profesoral, atunci când este invitat.

CAPITOLUL VII

ELEVII

Secţiunea 1

Art. 52. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ELEV

Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă la LTME şi participă la activităţile organizate la nivelul acestuia are calitatea de elev.

a) Înscrierea elevilor în primul an se face pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare.

b) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu.

c) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere se pot reînmatricula, la cerere, redobândind calitatea de elev.

Secţiunea a 2-a

EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV

Art. 53. a) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul liceului.

b) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs, de către profesor, care consemnează obligatoriu fiecare absenţă.

Art.54. a) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

b) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

1) Adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie.

2) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital.

3) Cererea scrisă a părintelui sau tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei (maxim 3 zile pe semestru);

c) Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative;

d) În cazul elevilor minori părintele sau tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

e) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

f) Toate adeverinţele trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidenţă fişele medicale sau carnetele de sănătate ale elevilor.

g) Nerespectarea termenului prevăzut de aliniat din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

h) La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii de nivel local, naţional sau internaţional, cu condiţia recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare.

Art. 55. Elevii sau elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ.

Secţiunea a 3-a

Art. 56. DREPTURILE ELEVILOR

a) Elevii din LTME se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate

organizată de/sau în unitatea noastră şcolară nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.

b) Elevii beneficiază de învăţământ gratuit – la nivel primar, gimnazial, liceal.

Pentru unele activităţi se pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Elevii pot beneficia de burse în condiţiile legii. Sunt sprijiniţi material, prin burse de merit şi burse de studiu, elevii care obţin rezultate foarte bune la învăţătură, la activităţile artistice sau sportive, precum şi cei cu situaţie material precară. Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale

unităţii de învăţământ de stat.

Art. 57. a) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, baza materială de care dispune LTME (baza sportivă, reţeaua de calculatoare, fondul de carte de bibliotecă).

a) În timpul şcolarizării, toţi elevii LTME beneficiază gratuit de asistenţă psihopedagogică – prin Centrul de Consiliere LTME, precum şi de asistenţă medicală – prin Cabinetul Medical.

b) Elevii din LTME au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

c) Elevii din învăţământul liceal inferior primesc gratuit manuale şcolare.

d) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu, anexă a prezentului regulament de ordine interioară.

e) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentantul în consiliul de administraţie al LTME.

f) Elevii au dreptul să participe la acţiuni extraşcolare organizate de LTME precum şi la cele care se desfăşoară în cluburile elevilor, bazele sportive de agrement, taberele şi unităţile conexe ISJ Vaslui, în cluburile şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

g) Elevilor din învăţământul preuniversitar le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de conducerea LTME.

h) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului şcolar zilnic, iar acţiunile pot fi susţinute în LTME numai cu aprobarea conducerii LTME, la cererea grupului de iniţiativă.

i) Aprobarea pentru desfăşurare a acţiunilor va fi condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor unităţii şcolare de către organizatori.

j) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în LTME contravene principiilor mai sus menţionate, conducerea unităţii de învăţământ poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

k) În cadrul LTME se garantează, conform legii, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare proprii.

l) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile şi libertăţile unităţii de învăţământ preuniversitar şi prevederile prezentului regulament de ordine interioară al LTME, conducerea unităţii va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

Secţiunea a 4-a

ÎNDATORIRILE ELEVILOR DIN LTME

Art. 58. Elevii din LTME au datoria:

– de a frecventa cursurile;

– de a participa la toate activitățile școlare și extrașcolare (săptămâna 2/6 aprilie – Școala Altfel)

– de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu;

– de a-şi însuşi cunoştinţele şi abilităţile prevăzute de programele şcolare.

Art. 59. Elevii din LTME, individual, au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform graficului stabilit şi în conformitate cu anexa privind atribuţiile elevului de serviciu.

Art. 60. Elevii din LTME trebuie să cunoască şi să respecte:

a) Legile statului;

b) Regulament de Ordine Interioară a LTME.

c) Regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d) Normele de securitate în muncă de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e) Normele de protecţie civilă în situaţii de urgenţă;

f) Normele de protecţie a mediului.

Comportamentul elevilor

Art. 61.

a) Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aiba un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi şi ca respecta numele liceului în care învaţă.

b) Este interzis oricărui elev să aduca în clasă sau în scoală persoane străine, să fie aşteptaţi de alte persoane (cu excepţia membrilor familiei) în şcoală sau în curtea şcolii.

c) Elevii nu au voie sa aducă în şcoală si sa foloseasca nici un fel de spray-uri lacrimogene/paralizante şi orice materiale pirotehnice sau de altă natura care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.

d) Relaţiile dintre elevi în general, dintre fete şi baieti în special, trebuie să se bazeze pe respect reciproc, să se folosească un limbaj civilizat şi adecvat vârstei şi calităţii de elev.

e) Se interzice utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, precum şi mentinerea acestuia în stare de activare (in timpul orelor de curs acesta se va seta pe profilul silentios).

f) Se interzice părasirea institutiei în timpul orelor de curs sau în pauze. În situaţia în care elevul nu are acordul profesorului, va răspunde personal de decizia sa şi de posibilele consecinţe.

g) Se interzice elevilor să posede sau să foloseasca orice fel de arme şi să se implice în acte de violenţă sau intimidare. Este strict interzis unui elev să pretindă taxa de protecţie unui alt elev.

h) Elevilor le este interzis să-si însuseasca bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.

i) Se interzice elevilor să organizeze în şcoală activitati politice şi/sau de propagandă politică, activitati de prozelitism religios sau ocult.

j) Se interzice elevilor lansarea de ameninţări telefonice ce conduc la perturbarea activităţilor didactice.

k) elevii vor fi prezenţi în sala de clasă cu 10 minute înainte de a începe prima oră şi cel puţin odată cu semnalul sonor pentru terminarea pauzelor;

l) Elevii au obligaţia sa respecte întreg personalul şcolii, precum şi pe colegii lor, având un limbaj adecvat, atitudine civilizată.

m) Se interzice elevilor să detina si sa consume în perimetrul unităţii de învăţământ si în afara ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări si sa participe la jocuri de noroc.

n) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui fond destinat derulării examenelor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examen de absolvire etc.)

o) Se interzice jocul cu mingea pe holuri sau in clase, respective cu bulgări de zăpadă, pungi cu apă în curtea şcolii, pe holuri sau in clase.

p) În timpul cursurilor, elevii vor putea părăsi sala de curs numai cu acordul profesorului și pentru motive bine întemeiate;

q) Dacă dupa 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi anunţat profesorul de serviciu sau direcțiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei pentru a nu deranja cursurile.

r) La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia sa seteze telefoanele mobile pe profilul silentios. În cazul utilizării, în timpul orelor de curs a telefoanelor mobile, acestea vor fi confiscate, depuse la conducerea scolii, acestea putând fi ridicate numai de către parinti.In cazul refuzului de a preda telefonul, fapta va fi consemnata in caietul clasei.

s) Elevii nu au voie in sala de marmura de la etajul 1 fara a fi insotiti de catre un cadru didactic al liceului .

t) Elevii nu au voie sa intre in alte clase decat insotiti de catre un cadru didactic al liceului. In cazul in care elevii doresc sa discute cu colegi/ rude din alte clase acestia vor fi invitati pe hol.

u) Să aducă, să difuzeze în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, carecultivă violenţa şi intoleranţa.

v) să organizeze, să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea procesului de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor.

Ţinuta elevilor

Art. 62.

a) Uniforma şcolară este obligatorie.( sacou negru si camasa alba ). In conditii exceptionale (sacou murdar/ deteriorat, vreme geroasa) sacoul poate fi inlocuit temporar cu un pulover de culoare închisă.

b) Este interzisă purtarea unor articole vestimentare indecente (pantaloni cu talie foarte joasă sau a oricărui alt articol vestimentar care expune vederii părţile intime) şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar .

c) Băieţii cu părul lung îl vor purta prins în coadă;

d) Fetelor le este interzisă purtarea fustelor prea scurte sau a bluzelor decoltate,prea scurte sau transparente, precum şi utilizarea excesivă a produselor de machiaj;

e) Elevilor le sunt interzise tatuajele;

f) Este interzis elevilor să foloseasca însemne şi sa poarte îmbrăcăminte neadecvata vârstei şi calitatii de elev, specifică gruparilor rock, sataniste, etc.

Păstrarea bunurilor liceului

Art. 63. Este interzis elevilor din LTME:

a) Să aibă acces la cataloage şi să distrugă carnete de elev, foi matricole sau alte documente şcolare.

b) Elevii au obligaţia de a păstra curăţenia în spaţiile şcolii, fără a arunca resturi alimentare sau ambalaje în săli de clasă, curţi, pe holuri sau grupuri sanitare.

c) Elevii au obligaţia de a păstra baza materială utilizată în instrucţie şi educaţie.

d) Elevii nu au voie sa mazgaleasca, sa scrie, sa deseneze/picteze cu marker, cu spray colorat,cu vopsea pe: mobilierul scolii,peretii interiori/exteriori,garduri etc.

e) Elevii sunt obligaţi sa pastreze curatenia scolii, începând cu locul din clasa. Se interzice consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleti, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii . În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei. Aceşti elevi vor participa în mod obligatoriu la acţiuni de curăţenie într-o zi de sâmbătă.Absenţa de la această actiune va fi urmată de scăderea notei la purtare cu un punct.

Art. 64. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor săi pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informarea în legătură cu situaţia şcolară.

Secţiunea a 5-a

RECOMPENSAREA ELEVILOR

Art. 65.

(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură si se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidenţierea în faţa colegilor de clasă;

b) evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoală si a Consiliului Profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresata parintilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care

este evidenţiat;

d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

e) acordarea de burse de merit, de studiu su alte recompense materiale acordate de stat, de către agentii economici sau sponsori;

f) premii, diplome, medalii, insigne;

g) premiul de onoare al Liceului Teoretic ―Mihai Eminescu‖ Barlad (acordat anual şefului de promoţie).

h) premii de onoare pentru elevii premiaţi la fazele naţionale ;

i) premii de excelenţă pentru elevii premiaţi la fazele judeţene si la concursurile sportive şi extracurriculare.

j) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

k) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului

şcolar.

(2) Pentru recompensele prevăzute la literele d), e), f), g), h), i) forma de premiere, tipul acesteia şi valoarea în lei se stabilesc anual în Consiliul de Administraţie, în funcţie de sponsorizările din partea unor agenţi economici, de sprijinul părinţilor, de resursele financiare ale liceului etc.

Art. 66.

Acordarea de premii elevilor la sfârşitul anului şcolar se face în ordinea mediilor generale ale elevilor, după cum urmează:

a) Premiul I – se acordă elevului cu cea mai mare medie, dar nu mai mică de 9,50;

b) Premiul al II-lea – se acordă urmatorului elev, cu media aflată imediat sub media premiului I (lit.a), fără ca aceasta să fie mai mică de 9,00 ;

c) Premiul al III-lea – se acordă urmatorului elev, cu media aflată imediat sub

media premiului al II-lea (lit.b), fără a fi mai mică de 8,50 ;

d) Menţiuni (I,II,III) – se acordă urmatorilor trei elevi ( o menţiune I, o menţiune II, o menţiune III), cu medii

generale sub media premiului al III-lea, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mici de 8,00.

Art. 67. Elevii cuprinşi în activităţile de performanţă (olimpiade şi concursuri naţionale, internationale) stiintifice, culturale şi sportive vor fi sprijiniţi prin activităţi de pregătire organizate de profesorii liceului şi vor fi scutiţi de frecvenţă dupa cum urmează:

(1) 3 zile, înainte de concurs, pentru cei calificaţi la faza judeţeană;

(2) 10 zile, înainte de concurs, pentru cei calificaţi la faza naţională;

Elevii aflaţ în circumstanţele de la punctele a) şi b) vor avea situaţia şcolara corespunzatoare perioadei de dinaintea concursului, la toate disciplinele.

Art. 68. Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

Secţiunea a 6-a

SANCŢIUNILE APLICATE ELEVILOR

Art. 69.

(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv prezentul regulament, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea

acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

 observaţia individuală;

 mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului

profesoral;

 mustrare scrisă;

 retragerea temporară sau definitivă a bursei;

 eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

 mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;

 mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul

conducerii unităţii primitoare;

 preavizul de exmatriculare;

 exmatricularea.

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal de către diriginte.

(4)Elevii care au fost sancţionaţi cu eliminare de la cursuri au obligaţia de a se prezenta pe toată durata aplicării sanctiunii, pe perioada de timp echivalentă cu cea de desfăşurare a cursurilor clasei căreia îi aparţin, fiind la dipoziţia conducerii liceului. Elevul va avea obligaţia executarii tuturor sarcinilor care care i se repartizează . În toată perioada de aplicare a sancţiunii, absenţele vor fi consemnate în catalog ca nemotivate.

Art. 70. Pentru abateri disciplinare, sancţiunile se vor aplica astfel:

(1). Frecvenţa

a) 10 absenţe nemotivate pe semestru – 1 punct scăzut la purtare ;

b) 20 de absenţe nemotivate pe semestru –mustrare scrisă însotita de scăderea notei la purtare cu 2 puncte ;

c) 30 de absenţe nemotivate pe semestru – emiterea preavizului de exmatriculare şi scaderea notei la purtare cu 3 puncte;

d) 40 de absenţe nemotivate pe semestru –exmatriculare , cu drept de reînscriere în anul şcolar urmator ;

Punctele c) şi d) sunt aplicabile doar ciclului superior al liceului.

(2).Ţinuta

Prezenta la şcoală fară ţinuta specifică şcolii; purtarea unor articole vestimentare

indecente (pantaloni cu talie foarte joasă, fuste foarte scurte, transparente sau a oricarui alt articol vestimentar care expune vederii parţile intime) şi a accesoriilor care nu se pretează mediului şcolar, se vor sancţiona prin:

– prima abatere – observaţie individuala ;

– a doua abatere – mustrare verbală în faţa Consiliului clasei ;

– a treia abatere – mustrare scrisă însotita de scăderea notei la purtare cu 1punct.

(3). Baza materială

a) Distrugerea involuntară a bazei materiale – remedierea pagubei în 48 de ore, fără scăderea notei la purtare, în caz contrar, elevului i se va scădea nota la purtare cu un număr de puncte stabilit de diriginte, în funcţie de valoarea pagubei precum şi recuperarea pagubei ;

b) Distrugerea voluntară a bazei materiale – remedierea pagubei în 48 de ore, dar şi sancţionarea elevului prin scăderea notei la purtare de către diriginte, în funcţie de gravitatea faptei precum şi recuperarea pagubei ;

Elevii sunt obligaţi sa păstreze toate bunurile şcolii, să foloseasca întregul patrimoniu cu grijă deosebita.

În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau rea voinţă, elevii vor suporta

costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.

(4). Comportament

a) Deranjarea orelor de curs prin vociferări sau acţiuni ofesantoare – mustrare verbală si consemnarea acestui fapt in caietul clasei ; repetarea abaterii – scăderea notei la purtare cu 1 punct ;

b) Pentru injurii, atitudini necuviincioase şi/ sau manifestări violente la adresa personalului şcolii – scăderea notei la purtare cu 3 puncte si consemnarea acestui fapt in caietul clasei;

c) Introducerea persoanelor străine în şcoală sau în curtea şcolii, având ca rezultat perturbarea activităţii scolare si / sau comportament inadecvat faţă de elevi şi / sau faţă de personalul şcolii— consemnarea acestui fapt in caietul clasei urmata de scaderea notei la purtare cu:

– 1 puncte/abatere, dacă divulga identitatea persoanei străine;

– 2 puncte/abatere, dacă ascunde identitatea persoanei străine ;

d) Introducerea în şcoală a unor materiale care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur— consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 4 puncte;

e)Violenţa verbala si/sau fizică la adresa colegilor — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 2 puncte;

f) Pentru violenţe grave— consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu scăderea notei la purtare cu 4 puncte ;

g) Pentru fumat în incinta şcolii — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 1 punct la prima abatere, repetarea abaterii atrage dupa sine eliminarea pentru 3 zile;

h) Pentru consum de băuturi alcoolice în şcoală, precum şi pentru pătrunderea în şcoală în stare de ebrietate — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 3 puncte;

i) Pentru introducerea în şcoală a unor materiale care atentează la bunele moravuri şi pentru practicarea jocurilor de noroc — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 2 puncte;

j) Pentru introducerea si utilizarea în cadrul şcolii a skateboard-urilor,a patinelor cu rotile, a mingilor, a aparatelor de înregistrare şi redare audio-video, fără acordul profesorului — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 1 punct;

k) Pentru utilizarea telefoanelor mobile sau menţinerea acestora în stare de funcţionare în timpul orelor de curs — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 1 punct;

l) Pentru pretinderea unei taxe de protecţie sau pentru acte de intimidare cu scopul obţinerii unor foloase materiale — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 4 puncte;

m) Pentru însusirea deliberată de obiecte străine — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 3 puncte ;

n) Pentru organizarea de activităţi cu caracter politic, de prozelitism religios sau ocult — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 2 puncte ;

o) Pentru lansarea de ameninţări telefonice care pot conduce la perturbarea activităţii în şcoală – exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate;

p) Patrunderea în altă clasa, în absenţa elevilor clasei respective sau fără supravegherea unui cadru didactic atrage dupa sine obligativitatea de a despăgubi colectivul clasei respective pentru eventualele daune semnalate de aceasta; Patrunderea intr-o alta clasa, pe timpul pauzelor, urmata de refuzul parasirii clasei la solicitarea elevilor clasei respective – consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 1 punct/ abatere.

q) Pentru prezentarea de adeverinţe medicale false — consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 2 puncte ;

r) Lipsa legitimaţiei sau refuzul de a se legitima— consemnarea acestui fapt in caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 1 punct /abatere ;

s) Este cu desăvârşire interzis elevilor să mai circule pe holuri după ce se sună de intrare la oră. Daca nu respectă aceasta regula, elevul va fi mustrat în faţa clasei, mustrarea se va consemna în caietul clasei. Dacă abaterea se repetă, se va scădea nota la purtare cu 1 punct ;

t) Pentru nereturnarea cărtilor de la bibliotecă sau a manualelor şcolare primite gratuit, – plata de 3 ori a cărţii respective ; o carte pierduta sau deteriorata poate fi inlocuita cu un alt exemplar cu acelasi titlu si acelasi autor .

u) Pentru părăsirea postului de către elevul de serviciu sau pentru înlocuirea cu alt elev, din proprie iniţiativă, făra înstiintarea profesorului diriginte, prof de serviciu sau a conducerii — consemnarea acestui fapt în caietul clasei si scaderea notei la purtare cu 1 punct

v) staționarea nejustificată pe platou, în baie sau pe holul școlii în timpul cursurilor atrage scăderea notei la purtate cu un punct;

NOTE

1) La sfarsitul semestrului unui elev sanctionat pentru abateri minore (1, 2 puncte) i se pot prescrie faptele daca tot timpul semestrului( in care a comis faptele) acesta dovedeste o conduita disciplinara si morala ireprosabila. Prescrierea se poate face numai:

– cu acordul tuturor cadrelor didactice din Consiliul clasei

sau

– cu acordul acelor cadre didactice care au consemnat abaterile elevului in caietul clasei.

2)Mustrarile verbale şi orice alte observaţii ale cadrelor didactice privind abaterile disciplinare ale elevilor în timpul orelor de curs vor fi consemnate de către profesori în dosarul Consiliului clasei. Faptele care presupun scăderea notei la purtare cu 3 sau mai multe puncte se vor consemna de către profesorul diriginte în fişa psiho-pedagogică individuala a elevului.

3) De asemenea în caietul clasei sunt consemnate și comportamentele pozitive ale elevilor, participarea la diferite activități extrașcolare precum și distincțiile obținute.

4)* Folosirea Caietul clasei de către diriginte este opţională, înlocuirea acestuia putând fi realizată prin portofoliul dirigintelui .

Secţiunea a 7-a

TRANSFERUL ELEVILOR

Art. 71. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliul/ consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ, după caz.

Secţiunea a 8-a

ÎNCETAREA CALITĂŢII DE ELEV

Art. 72. (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;

b) în cazul exmatriculării;

c) în cazul abandonului şcolar;

d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi;

(2) Art. 72 lit. b) şi d) nu se aplică în învăţământul obligatoriu.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 73. Toţi elevii şi angajaţii şcolii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe prevederile Regulamentului şcolar şi ale prezentului Regulament de ordine interioară;

Art. 74. Orice modificare în orar, în registrul de prezenţă, în programele stabilite pentru salariaţi precum şi învoiri sau înlocuiri între salariaţi în tipul programului se vor efectua numai cu avizul directorului, la propunerea sau solicitarea personală a celui interesat, a şefilor de servicii şi a administratorului;

Art. 75. Neîndeplinirea obligaţiilor de muncă, constatate de directori şi şefii serviciilor, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

Art. 76. Prezentul regulament de ordine interioară intră în vigoare după aprobarea în Consiliul Profesoral.

Art. 77. Directorii, diriginţii, şefii serviciilor, cadrele didactice vor aduce la cunoştinţa elevilor şi părinţilor acest regulament şi vor asigura aplicarea lui.

Art. 78. Prezentul Regulament de ordine interioară va fi completat cu prevederi specifice la sugestia părinţilor, elevilor, Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie sau cu apariţia altor documente ale ISJ Vaslui sau MECTS.

 

Director,                                                                                                                       Director adjunct,

Prof. Rica LUCHIANOV                                                                                            Prof. Veronica Mihaela HUIBAN